Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační řád ZKO

 

Český kynologický svaz – Základní kynologická organizace Semily

O R G A N I Z A Č N Í    Ř Á D

 

Článek I. – Úvodní ustanovení

 

 1. Základní kynologická organizace Semily je dobrovolným, otevřeným, sportovním a zájmovým sdružením chovatelů, majitelů a příznivců všech plemen psů s průkazem původu i bez průkazu původu.

             ZKO je základním článkem Českého kynologického svazu ve smyslu Stanov ČKS.

 

 1. ZKO zaměřuje svoji činnost na výchovu a sportovní výcvik psů a přípravu členů v souladu s platnými soutěžními a zkušebními řády. Vede své členy k řádné péči o psy a k příkladnému vystupování na veřejnosti.

 

 1. Sídlem organizace jsou Semily.

 

 1. ZKO je samostatnou právnickou osobou, oprávněnou jednat svým jménem a samostatně hospodařit se svým majetkem.

 

Článek II. – Členství v ZKO

 

 1. Členem ZKO se může stát fyzická osoba, která souhlasí s posláním a úkoly organizace, řádné členství je možné pouze v jedné ZKO. V další ZKO může řádný člen  působit pouze ve formě hostování. Hostující člen nemá práva řádného člena ZKO v níž hostuje.(nemůže hlasovat, volit, být volen, tj. vykonávat žádnou volenou funkci)

 

 1. O přijetí za člena ZKO rozhoduje výbor ZKO na základě písemné přihlášky a zaplacení stanovené výše členského příspěvku:
  1. Součástí přihlášky je i souhlas s evidencí a používáním osobních údajů v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
  2. Členství v ZKO vzniká odsouhlasením přihlášky výborem ZKO
  3. Převod člena z jiné ZKO je možný na základě výstupního razítka původní ZKO

 

 1. Výbor ZKO může na základě písemné žádosti umožnit členovi jiného základního článku ČKS hostování v ZKO. V tomto případě má hostující člen práva uvedená v článku III./3c), povinnosti dle článku IV. bez bodu e) a povinnost zaplatit částku 400,- Kč ročního příspěvku na činnost ZKO.

 

 1. Na základě dlouhodobého řádného členství a předchozí aktivní činnosti může členská schůze rozhodnout o čestném členství v ZKO. V tomto případě má čestný člen všechna práva řádného člena bez stanovených povinností.

 

 

 1. K přijetí za člena u nezletilé osoby je nutný předchozí souhlas jejího zákonného zástupce.

 

 1. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO, který odvolání předloží k rozhodnutí nejbližší členské schůzi.

 

 1. Členství v ZKO končí:

a)      úmrtím člena

b)      písemným prohlášením člena o jeho vystoupení ze ZKO

c)      zrušením členství pro nezaplacení členských příspěvků nebo nezaplacení neodpracovaných brigádnických hodin ve stanoveném termínu

d)      vyloučením člena ze ZKO

 

 1. Vyloučit člena ze ZKO lze pouze:

a)      dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena

b)      pro opakované porušení povinností člena závažnějšího rázu

c)      pro opakované a hrubé porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání

d)   byl-li člen pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin

 

 1. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze ZKO.

 

 1. Člen musí být nejméně 15 dní před konáním členské schůze, která má projednávat návrh na jeho vyloučení, seznámen s odůvodněním tohoto návrhu a musí mu být umožněno se hájit.

 

 1. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemnou formou, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.

 

 1. Proti rozhodnutí o vyloučení ze ZKO má člen právo se odvolat postupně k vyšším orgánům ČKS a to do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí. 
 1. Ke znovupřijetí vyloučeného člena (i z jiné ZKO) je třeba souhlasu členské schůze ZKO.

 

 1. Pro nezaplacení členských příspěvků členství zanikne, nezaplatí-li člen příspěvky ani v náhradní stanovené lhůtě 15 dnů – členství končí marným uplynutím této lhůty.

 

 1. Výbor ZKO může na základě písemné žádosti člena, který je přechodně bez psa, anebo mu jiné osobní důvody neumožňují se podílet na činnosti organizace, rozhodnout o tzv. udržovacím členství v ZKO. V tomto případě má člen povinnost zaplatit členský příspěvek pro ČKS.

   

 

Článek III – Práva členů

 

 1. Každý člen starší 18-ti let věku má právo volit a být volen.

 

 1. Každý člen starší 15-ti let věku má právo hlasovat.

 

 1. Každý člen má právo:

a)      podílet se na všech akcích a činnostech organizovaných ZKO

b)      být informován o činnosti ZKO, o hospodaření s majetkem ZKO, o činnosti orgánů ZKO a jeho funkcionářů

c)      používat zařízení cvičiště a klubovny, výcvikové pomůcky a prostředky podle pravidel specifikovaných v Řádu cvičiště

 

  

 

Článek IV – Povinnosti členů

 

 1. Každý člen ZKO je povinnen:

a)      dodržovat Stanovy ČKS a Organizační řád ZKO

b)      dodržovat Řád cvičiště ZKO

c)      oznámit výboru ZKO všechny změny související s členstvím (změna trvalého bydliště, změna jména a příjmení, změna drženého psa apod.)

d)      řádně a včas platit členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí ZKO a to vždy nejpozději do 31.prosince na následující rok. 

e)      aktivně se podílet na údržbě a opravách klubovny, cvičiště a výcvikového zařízení a pomůcek. Při těchto pracích odpracovat brigádnické hodiny, jejichž minimální počet stanoví členská schůze. V případě nesplnění brigádnické povinnosti zaplatit finanční náhradu, jejíž výši stanoví členská schůze ZKO.

 

 

 1. Členové v důchodovém věku, členové na rodičovské dovolené, invalidní členové, členové s udržovacím členstvím a členové mladší 15-ti let věku jsou zproštěni povinností uvedených v bodě 1e).

 

 1. Členové v důchodovém věku, členové – další rodinní příslušníci, mládež do 18-ti let a studující mládež platí snížené členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí ZKO.

 

 1. Členové s udržovacím členstvím a členové na rodičovské dovolené platí členské příspěvky ve výši určené příspěvkem pro ČKS.

 

 

Článek V – Orgány ZKO a zásady rozhodování

 

 1. Orgány ZKO jsou:
  1. členská  schůze ZKO
  2. výbor ZKO
  3. revizní komise ZKO

 

 1. K zabezpečení určité specifické činnosti může ZKO vytvářet na přechodnou dobu pomocné pracovní skupiny nebo komise z členů ZKO, případně přizvaných odborníků.

 

 1. Orgány ZKO jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

 

 1. Jestliže na členské schůzi není přítomna nadpoloviční většina členů ZKO, předsedající schůzi ukončí a po 30 minutách zahájí jednání náhradního jednání, které je usnášeníschopné nadpoloviční většinou přítomných. Náhradní zasedání může jednat pouze o věcech, které byly oznámeny jako součást programu rozeslaného pozvánkou.

 

 1. Usnesení orgánu je přijato, jestliže s jeho zněním vysloví souhlas nadpoloviční většina přítomných členů orgánu.

 

 1. Usnesení členské schůze přijaté v souladu se Stanovami ČKS a Organizačním řádem ZKO je závazné pro všechny orgány a členy ZKO.

 

 1. Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán. Jde-li o volbu výboru ZKO a volbu RK ZKO musí být hlasování tajné.

 

 

Článek VI – Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ZKO, tvoří ji shromáždění členů ZKO. Členská schůze ZKO je řádná,  mimořádná  a volební. Volební schůze ZKO  se koná 1x za pět let v období  před konáním sjezdu svazu.

 

 1. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých otázkách týkajících se činnosti ZKO.

 

 1. Členská schůze se schází nejméně 1x za rok na základě písemných pozvánek zaslaných členům nejméně 10 dní předem.

 

 1. Požádá-li o to nejméně 1/3 členů ZKO, je výbor ZKO povinnen svolat mimořádnou členskou schůzi ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení žádosti.

 

 1. V rámci své působnosti členská schůze zejména:
  1. schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO a plán a výsledky hospodaření ZKO
  2. projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru ZKO a revizní komise ZKO a zprávy o hospodaření ZKO za uplynulé období.
  3. Volí a odvolává členy výboru ZKO a stanoví jejich počet
  4. Volí  a odvolává členy revizní komise ZKO  a stanoví jejich počet
  5. Volí delegáty na konferenci krajské organizace
  6. Rozhoduje o vyloučení člena ZKO
  7. Je oprávněn zrušit rozhodnutí výboru ZKO s výjimkou rozhodnutí, která se dotkla práv třetích osob nabytých v dobré výře.
  8. Stanoví  výši členských příspěvků (řádných i mimořádných) potřebných pro činnost ZKO
  9. Schvaluje čestné členy ZKO
  10. Schvaluje vlastní předpisy (Vnitřní řád ZKO)
  11. Rozhoduje o zrušení ZKO
  12. Rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí výboru ZKO
  13. Stanovuje minimální roční limit brigádnických hodin a stanovuje výši finanční náhrady při jejich neodpracování

 

 

 

Článek VII – Výbor ZKO

 

 1. Výbor ZKO je statutárním orgánem ZKO.  Rozhoduje o všech věcech spojených s činností ZKO, které nejsou tímto řádem stanoveny do působnosti členské schůze ZKO a kontrolního výboru ZKO. Výbor ZKO rozhoduje zejména v oblasti hospodaření , odborné, metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, pozastavuje činnost člena, schvaluje hostování.

 

 1. Za svoji činnost výbor odpovídá členské schůzi.

 

 1. Výbor ZKO je povinen zodpovědně projednávat návrhy a zprávy, které mu ve vztahu k činnosti ZKO písemně předložila revizní komise ZKO, zaujmout k nim stanovisko a učinit potřebná opatření. Nesouhlasí-li výbor ZKO se závěry revizní komise ZKO a nepodaří-li se rozpor vyřešit jednáním, je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi ZKO, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konstatování rozporu.

 

 1. Výbor ZKO je volen členskou schůzí ZKO. Volební členská schůze ZKO se koná jako součást předvolební sjezdové kampaně ČKS.

 

 

 

 1. Výbor ZKO je nejméně 3člený, o jeho počtu rozhoduje členská schůze ZKO. Funkční období výboru ZKO je pětileté. Volba se provádí přímo do konkrétních funkcí.

 

 1. ZKO zastupuje na venek pověřený člen výboru ZKO samostatně.

 

 

 1. Výbor ZKO je zejména povinnen:

a)      organizovat a řídit činnost ZKO v souladu se Stanovami ČKS a Organizační řádem ZKO

b)      zabezpečovat plnění usnesení vyšších orgánů ČKS a členských schůzí ZKO

c)      organizačně a obsahově připravovat jednání členských schůzí

d)      v oblasti hospodaření dbát na účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků a řádně pečovat o společný majetek

e)      zajišťovat a organizovat společný výcvik psů a metodicky pomáhat členům v přípravě na zkoušky a soutěže

f)        přijímat nové členy a vést řádnou členskou evidenci

g)      ze všech jednání a schůzí vyhotovovat zápisy a zajistit jejich uschovávání a archivaci

h)      zpracovávat návrh Řádu cvičiště a předkládat jej ke schválení členské schůzi ZKO

 

 1. Pokud dojde v průběhu volebního období ke snížení počtu členů výboru, nebo členů revizní komise, je výbor povinen svolat do 1 měsíce členskou schůzi k provedení doplňovacích voleb.

 

 1. Výkon funkcí ve výboru ZKO je čestný, bez nároku na odměnu.

 

 1. Ve své činnosti se výbor ZKO řídí stanovami ČKS a usnesením členské schůze ZKO. Za svou činnost výbor ZKO zodpovídá členské schůzi ZKO.

 

 

Článek VIII – Revizní komise

 

 1. Revizní komise je volena členskou schůzí ZKO na období 5 let tajným hlasováním.

 

 1. Revizní komisi tvoří 5 členů ZKO, kteří po svém zvolení členskou schůzí zvolí ze svého středu předsedu RK. Pokud má organizace ZKO méně než 50 členů, může funkci revizní komise vykonávat jeden člen revizor.

 

 1. Členství v RK ZKO je neslučitelné s členstvím ve výboru ZKO.

 

 1. Revizní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi ZKO.

 

 1. Předseda RK nebo jím pověřený člen RK má právo se zúčastnit všech jednání výboru ZKO s hlasem poradním.

 

 1. Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost ZKO, zejména plnění přijatých usnesení a hospodaření s prostředky a majetkem ZKO.

 

 1. Požádá-li o to výbor ZKO, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu a bez zbytečného odkladu.

 

 1. Zjistí-li revizní komise v činnosti ZKO nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy a výbor ZKO je povinen učinit vhodná opatření k nápravě nedostatků a to ve lhůtě stanovené revizní komisí.

 

 1. Výkon funkcí v revizní komisi je čestný, bez nároku na odměnu.

 

 

Článek IX – Zkoušky z výkonu

 

 1. Vyvrcholením činnosti člena, zabývajícího se sportovním výcvikem psa, je účast na zkouškách z výkonu.

 

 1. ZKO organizuje pořádání zkoušek z výkonu na základě dosaženého stupně vycvičenosti psů a přihlášek minimálního počtu členů k účasti na zkouškách podle platných zkušebních řádů.

 

 1. Zájemci o účast na zkouškách pořádaných ZKO se přihlašují prostřednictvím vycvikáře ZKO.

 

 1. Výbor ZKO na základě přihlášek členů stanoví termín zkoušek a požádá o delegování rozhodčího.

 

 1. Po schválení termínu a delegaci rozhodčího, určí výbor ZKO vedoucího zkoušek, kladeče stop, figuranty, stanoví výši příspěvku člena na zkoušky, zajištění potřebných pomůcek a další organizační a technické zabezpečení akce.

 

 1. Člen přihlášený na zkoušky je povinnen se ke zkoušce dostavit včas, s potřebným vybavením a požadovanými doklady a před zahájením zkoušky zaplatit stanovený příspěvek.

 

 1. Po ukončení a vyhodnocení zkoušek vyúčtuje ZKO náklady na zkoušky a výbor ZKO může rozhodnout, že těm členům ZKO, kteří úspěšně složili zkoušku z výkonu, vrátí zpět jejich příspěvek na zkoušky.

 

 1. Členům, kteří při zkouškách z výkonu neobstáli, se finanční příspěvek nevrací.

 

 1. Pokud má člen ZKO zájem zúčastnit se zkoušek z výkonu v jiné ZKO, musí tuto skutečnost oznámit výcvikáři ZKO.

 

 1. Náklady na vykonání zkoušky v jiné ZKO si člen hradí v plné výši sám. 

 

 

Článek X – Majetek a prostředky ZKO

 

 1. Majetek ZKO sestává z nemovitého majetku zapsaného u Katastrálního úřadu v Semilech, z movitého majetku na cvičišti a v klubovně, z finančních prostředků uložených na běžném účtu u peněžního ústavu a z pokladní hotovosti.

 

 1. Náklady spojené s činností ZKO jsou hrazeny z členských příspěvků, dotací, příspěvků od sponzorů, darů a jiných příjmů.

 

 1. Výši členských příspěvků stanovuje členská schůze ZKO. Nově přijímaní členové ZKO platí členské příspěvky v průběhu 1. pololetí v plné výši a v průběhu 2. pololetí v 50% výši stanovené členskou schůzí.

 

 1. Členský příspěvek sestává:
 1. Z částky odváděné ČKS
 2. Z částky na zabezpečení činnosti ZKO
 3. U nově přijímaných členů z částky na legitimaci ČKS

 

 

 1. Opatření finanční povahy jsou oprávněni provádět v souladu se schváleným rozpočtem vždy dva z členů výboru uvedení na schváleném podpisovém vzoru.

 

 

Článek XI- Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Organizační řád ZKO Semily byl schválen členskou schůzí ZKO dne 19. prosince 2015. Tímto dnem vstoupil v platnost.

 

 1. Dnem19. prosince 2015 zanikla platnost Organizačního řádu ZKO Semily, schváleného na členské schůzi ZKO dne 1. Února 1998.

 

 1. Úpravy, změny a doplňky Organizačního řádu má právo provádět a schvalovat pouze členská schůze ZKO Semily.

 

 1. Tomuto organizačnímu řádu ZKO jsou nadřazeny stanovy ČKS se kterými nesmí být v žádném rozporu.

 

 V Semilech 19.12.2015